ВИЕ ВЪРВИТЕ НАПРЕД, НИЕ ВИ ПОДКРЕПЯМЕ!
 

Центърът за професионално обучение  е учебна структура към "БК Консултинг"ЕООД", регистриран от НАПОО с лицензия  2020121518  -  седалище и адрес на управление в гр. София.                                                        

Образователната политика на Центъра е насочена към създаване на условия за качествен учебен процес и професионално обучение и е готова бързо да отговори на съвременните образователни нужди и на специфичните професионални изисквания. Курсистите придобиват своята професионална квалификация, което формира у тях готовност да преминат в нови професионални области, отговаряйки на нуждите пазара на труда и на потребностите за личното им развитие и усъвършенстване.

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНО

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

     

 

 

 

ЦПО към БК КОНСУЛТУНГ ЕООД